حسین حسین جان زاده

استادیار دانشکده فنی و مهندسی


نام: حسین حسین جان زاده
دانشکده: فنی و مهندسی
گروه: عمران
مرتبه علمی: استادیار
آدرس ایمیل: H o s s e i n _ h j @ y m a i l . c o m

سوابق تحصیلی

مقطع:
رشته:
نام دانشگاه:
کشور:
سال اخذ مدرک:
دکترا
مهندسی عمران-سازه های هیدرولیکی
دانشگاه سمنان
ایران
1395
کارشناسی ارشد
مهندسی عمران-سازه های هیدرولیکی
دانشگاه سمنان
ایران
1390
کارشناسی
مهندسی عمران-عمران
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
ایران
1387

دروس ارائه شده 3 کلاس

عنوان
مکان تشکیل
شماره کلاس
روزها
ساعت تشکیل
مقطع
بناهای آبی
دانشکده مرکزی
201
دوشنبه
13-15:30
کارشناسی
مکانیک سیالات
دانشکده مرکزی
201
دوشنبه
8-10:30
کارشناسی
هیدرولیک و آزمایشگاه
دانشکده مرکزی
203
دوشنبه
10:30-13
کارشناسی

مقالات علمی 4 مقاله

Title
Authors
Publication Date
A Numerical Method for Modeling of the Effect of Concentration Gradient on the Thermal-Induced Phase Separation Phenomenon in Polymer Solutions
H. Esfandian, M. Shokravi, V. Garshasbi, H. Hosseinjanzadeh, M. Ghiass
5/9/2012
Conference
Journal
Middle-East Journal of Scientific Research
Volume
11
Issue
10
Pages
1390-1396
Publisher
IDOSI Publications
Description
A new equation for calculation of reservoir's area-capacity curves
K. Kaveh, H. Hosseinjanzadeh, K. Hosseini
6/28/2013
Conference
Journal
KSCE Journal of Civil Engineering
Volume
17
Issue
5
Pages
1149-1156
Publisher
Korean Society of Civil Engineers
Description
New proposed method for prediction of reservoir sedimentation distribution
H. Hosseinjanzadeh,K.Hosseini,K.Kaveh,S.F.Mousavi
9/1/2015
Conference
Journal
International Journal of Sediment Research
Volume
30
Issue
3
Pages
235-240
Publisher
Elsevier
Description
Prediction of time-varying maximum scour depth around short abutments using soft computing methodologies– A comparative study
Khosrow Hosseini, Hojjat Karami, Hossein Hosseinjanzadeh, Abdollah Ardeshir
9/18/2015
Conference
Journal
KSCE Journal of Civil Engineering
Volume
Issue
Pages
Publisher
Korean Society of Civil Engineers
Description

سوابق اجرایی 1 عنوان

عنوان
سازمان
شروع
پایان
مدیر گروه عمران
دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر
بهمن 1395
تاکنون